Privacyverklaring

Post Mortem verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Post Mortem B.V., gevestigd aan de Zilverstraat 8 in Den Haag, ingeschreven in het handelsregister met nummer 27181274.

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking
Post Mortem verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar
dienstverlening met betrekking tot verzorging en vervoer van overledenen aan opdrachtgevers. Aanvullend verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beheer van ICT systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen en archivering.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Post Mortem sluit met opdrachtgevers, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Post Mortem, haar opdrachtgevers en derden. Voor het plaatsen van cookies vraag Post Mortem uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

3. Welke persoonsgegevens; bron
Post Mortem verwerkt onder andere NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres,
telefoonnummer, geslacht, IP-adres, BSN , en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

Post Mortem verkrijgt uw persoonsgegevens meestal omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden zoals opdrachtgevers.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens
Post Mortem deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden. Gegevens kunnen worden gedeeld met door Post Mortem ingeschakelde opdrachtnemers. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit Post Mortem in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door Post Mortem in de reguliere bedrijfsvoering niet
doorgegeven buiten de Europese Unie. Enkel in het kader van repatriëring buiten de Europese Unie, zullen in dat kader persoonsgegevens woorden doorgegeven buiten de Europese Unie.

6. Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 3 genoemde doeleinden.

7. Cookies
Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Bij het bezoeken van de website worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor Google Analytics. We passen daarbij de optie toe die Google biedt om de benodigde data geanonimiseerd op te slaan.

8. Uw rechten
U hebt het recht om Post Mortem te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Post Mortem te verzoeken om de gegevens te wissen. Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Post Mortem per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Post Mortem neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken. U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9. Wijzigingen
Post Mortem houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

10. Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Post Mortem via:

Post Mortem B.V.
Zilverstraat 8
2544 ER Den Haag
info@postmortem.nl